“ MESLEĞİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

 
“ MESLEĞİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”
 
Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) Kamusal sorumluluk içeren bir meslek olarak  İş dünyasında,Ticari ve Kamusal alandaki uygulamalarda mesleki olarak vazgeçilemeyen ve  güven veren bir müessese olarak yerini almıştır.
 
Özellikle Ticari ve Mali uygulamalarda yasaların ve Yönetmenliklerin   Yeminli malî müşavirlik mesleğine yüklediği sorumlulukların  en önemli özelliği;  yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu olmalarıdır.Bu hali ile gerek Türk ekonomisine yapmış olduğu hizmetler ile   değer katmak ,gerekse Maliye ve Devlet hazinesine ekonomik olarak  kazandırdığı değerler bakımından önemli bir görev üstlenmişlerdir. 
 
Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama standartları ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları mevzuatımıza kazandırılmıştır. Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarındaki değişiklikler takip edilmekte ve mevzuatımıza kazandırılmaktadır
 
                      Odamız özerk ve kamusal mesleki bir kuruluş olup; 13.06.1989 yılında  yürürlüğe giren  Yeminli Mali müşavirlik mesleği kuruluş kanunu  ile, 3568 sayılı Kanunun 2. maddesinde Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin konusunu şu şekilde belirlenmiştir:  “Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;  Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. yasa ile verilen veya getirilen uygulamalarda,işletmelerin faaliyetlerine ilişkin  iş ve işlemleri üzerinde  İşletmelerin defter kayıt ve  belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak, yönetmelikler çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.Günümüze  kadar mesleğimiz   ağırlıklı olarak; kamusal sorumluluk içeren bir meslek olarak  İş dünyasında,Ticari ve Kamusal alandaki uygulamalarda mesleki olarak vazgeçilemeyen ve  güven veren bir müessese olarak yerini almıştır.
                    Özellikle Ticari ve Mali uygulamalarda yasaların ve Yönetmenliklerin   Yeminli malî müşavirlik mesleğine yüklediği sorumlulukların  en önemli özelliği;  yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu olmalarıdır.Bu hali ile gerek Türk ekonomisine yapmış olduğu hizmetler ile   değer katmak ,gerekse Maliye ve Devlet hazinesine ekonomik olarak  kazandırdığı değerler bakımından önemli bir görev üstlenmişlerdir. 
                   Muhasebe ve Denetim  Mesleğine uzun yıllar hizmet etmiş ve belli bir tecrübe sonucunda  zorlu sınavlardan geçerek  gelen     belirtilen nitelik ve yetkilere sahip Yeminli Mali Müşavirleri bir arada toplayan BU RSA Yeminli   Mali Müşavirler Odası; meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla 3568 sayılı Yasanın 14. maddesine dayanılarak 1989 yılında kurulan, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.
                  Odamız, üst birliğimiz olan TÜRMOB’un  (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) üyesi olup; ulusal üst birliğimiz  TURMOB’un yanı sıra  TURMOB vasıtasıyla  IFAC’ın (Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu)   üyesidir.
                      Bildiğiniz gibi Yeminli Mali Müşavirler odamız yönetimlerinin oluşturulması Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde yasanın belirlediği Demokratik usul ve Teamüllere göre gerçekleştirilir..Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetim kurullarında  Gönüllülük esasına dayanan bir çalışma vardır. bu çalışmanın Türkiye de  böyle bir örneği varmıdır bilemem.Ancak;  Tamamen mesleğimize hizmet etmek anlamında çalışmak isteyen  meslekdaşlarımızı, üyelerimiz,kendi aralarında yönetim ve kurullarda yer alacak arkadaşlarını kendileri seçerler.     
                  Bu durumda bulunan  meslekdaşlarımız yönetimlere aday olurlar.
                   Yaptığımız seçimler ile  Mesleğimizin uzun yıllara dayanan gelenek ve uygulamalarına dayanan, bu  esaslarına göre seçilen, temsilciler vasıtası ile  Katılımcı ve herkesin hem fikir olduğu ,demokratik usullere  dayalı olarak yönetimlerimizi oluştururuz.  
                    Bende odamız üyesi Yeminli Mali Müşavir  olarak şu an, belirttiğim hususlar çerçevesinde temsili seçimler sonucu  Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı görev almış bulunmaktayım.        
                  Bu anlamda  Mesleğimizi, meslekdaşlarımızı  en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum.
                   Bursa YMM odası  olarak  pek çok  Resmi ve  Sivil toplum kuruluşları ile Bursa da ve Ülkemizde; Meslek odaları,Kamu  kurumları,Üniversiteler, Ticaret, Sanayi odaları  ve  SİAD’lar ile olan   birlikteliğimiz ve İş birliği yaptığımız  projeler bulunmaktadır.
                   Sosyal faaliyetleri meslek temelinde ele alırsak bahsettiğiniz hususlarda  odamız ve   Yeminli Mali Müşavir meslekdaşlarımız, bireysel ve kurumsal olarak pek çok konuda bilgi ve            tecrübelerini bu kuruluşlarda aktarmaktadırlar.
                  Yasal uygulamalar ve sonuçları itibari ile  ortaya çıkan sorunlarda,  mükelleflerimiz ve  kurumlarımız nezdinde  tavsiye ve uygulamalarda bulunarak,raporlar hazırlayarak, danışman ve yönlendirici rol almaktadır. 
                   Bunların başında Üniversitelerdeki mesleki   egitimlerde,  Sanayi ve Ticaret Odalarında,Meslek Kuruluşlarında kanun ve  uygulamalar  konusunda  ortaya çıkabilecek  sorunlar ve  aksaklıkları  önleyici  görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadırlar.
                   Bildiğiniz gibi Yeminli Mali Müşavir meslekdaşlarımız  tecrübe bilgi birikimleri itibari ile uzun yıllara varan tecrübeye sahiptirler.  Bu özelliklerini kendilerini yetiştiren, hazırlayan ve kazandıkları değerleri kendilerine veren ülkemiz ve kurumlarına  hizmet olarak sunmaktadırlar. Bunun en iyi örneklerini Mali,Siyasi, Ekonomik  alanda  İdari ve yönetimsel olarak ; pek çok    meslekdaşlarımızın  görev üstlenmek suretiyle en iyi şekilde hizmet verdiğini  görebiliriz.
                   Ülkemizde “Muhasebe ve Denetim”  Mesleğimizin  , temelleri   Cumhuriyet Öncesine,hatta Osmanlı  İmparatorluğundaki yenilenme hareketlerine kadar gider. Özellikle Mali denetim alanında oluşturulan kurumlardan, bugüne kadar gelen teamül  ve  uygulamaları dikkate aldığımızda  bu gün ülkemizde hiç de azımsanmayacak derecede bir Muhasebe ve Denetim kültürüne sahip olduğumuzu görebiliriz.
                  Günümüzde Ulusal ve Uluslar arası  gelişen ve hızlanan küresel, sosyo kültürel  faaliyetler ve ilişkiler,  Ticari hayattan soyutlanamaz. Bunların sonucu olarak  ülkelerin ve içinde bulundukları toplumların idari ve mali yönetimlerin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yönetim gereği;  Vergi toplamak,harcamaları kontrol etmek,için “Muhasebe ve Denetim” ihtiyacını öne çıkarmıştır.
                   Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim ekonomik faaliyetlerin yapısını ve kapsamını etkilemiş para ve sermaye piyasaları küresel düzeyde entegrasyon sürecine girmiş, dünya ticaret hacmindeki artışlar uluslararası şirketlerin sayılarının da hızla artmasına neden olmuştur. 
                 Dünyanın geldiği  noktada  Ticari ve Hukuki,Finansal işlemlerde ve Bankacılık uygulamalarında  işletmeler tarafından üretilen Finansal raporlar ve ürünlerin doğruluğunun ve sağlıklı bilgi akışını önemli hale getirmiştir.  Bu durum sadece işletmeler olarak değil yerel ve ulusal olduğu kadar küresel  anlamda ihtiyaç haline gelmiştir. Kentlerde yaşayan insanlar,İşletmeler,yerel yönetimler,hükümetler ve uluslar arası kuruluşların tamamı,yapılan faaliyetlere dayalı iş ve işlemlere ilişkin,Ulusal hasılada yaratılan katma değerler ve gelirler üzerinden alınan vergilerin hesaplanması,toplanması,dağıtılması,tüm bunlar; karşılaştırılabilirlik ve  hesap verebilirlik,şeffaflık gerektiren unsurları içermektedir.      
                    Bu unsurlar günümüz dünyasında yer alan   ülkelerde; toplumsal barışın tesis edilmesinde , Toplum ve Ulusların daha yüksek refah düzeyine ulaşabilmesinde ,daha iyi ve verimli yönetilebilmesinde  olmazsa olmaz unsurlardır. 
                  Tüm bu gelişmeler işletmelerin güvenilir ortak bir finansal raporlama dili kullanmalarını, finansal tabloların doğruluğu ile mevzuata uygunluğun belirli standartlara göre düzenli olarak denetlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu hususlar mesleğimizi  Muhasebe ve Denetim alanında bir adım  daha ileriye götürecek gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır            
                    İleri bir ekonomi ve dünyada saygın demokrasinin hakim olduğu ülkeler düzeyinde ,Atatürk’ün deyişi ile “Muaassır Medeniyetler” seviyesine  ulaşabilmemizin temelinde tüm bu bahsettiğim hususlar bulunmaktadır. Bu nedenle bu gün karşılaşılan sorunların temelinde Şeffaflık,Hesap verebilirlik ve bilgiye ulaşılabilirlik, tüm dünyada bir ihtiyaç olduğu kadar bu gün ülkemiz ve Bursamız içinde vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 
                       Bizim  bu konuda üzerimize düşen mesleki sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığımızı düşünüyorum.