BURSA YMM ODASI Adına SEDAT AKBIYIK ’ın ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUM SUNUMU

Sayın protokol) ………………………………………..………………..
      Bilimsel verilere dayalı bilgi ışığı ile Bursa ilimizi aydınlatan, gelecek nesillere kaliteli insan ve bilim gücü önderliği yapan ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlediği, “I. ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU” na hoş geldiniz. 
   
  Türkiye Ekonomisinin,  Ticaret ve Maliye politikalarına yön veren ve Muhasebe ve Denetim uygulamalarında sorumluluk üstlenen, Mesleki alanında birçok kanun, kararname, tebliğlere önder olmuş ve uygulama sürecini başarmış bir sivil toplum örgütü TÜRMOB ve  bireylerinin temsilcisi olan  BURSA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına bu etkinliğe katılmaktan onur duydum.
           
 Ülkemiz ve dünyadaki  gelişmeler çerçevesinde     faaliyet alanımız olan; Muhasebe ve Denetim sektörünün  günümüzdeki  Ticari,   Hukuki,  Mali süreçlerini ve   mesleki durumumuz hakkında kısaca başlıklar halinde  sizlere bilgilendirmede bulunmak istiyorum.
           
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişim ekonomik faaliyetlerin yapısını , kapsamını ve içeriğini hızla değiştirmektedir. Para ve sermaye piyasaları küresel düzeyde büyük oranda entegrasyona gitmektedir. Dünya ticaret hacmindeki  artışlar, uluslararası şirketlerin sayılarının hızla artmasına neden olmaktadır. Uluslar arası anlaşmalar, Ticaret örgütlerinin aldığı kararlar, Bankacılık ve Finansal  piyasalardaki hızlı akışkanlıklar,gelişmeler ve vergisel uygulamalar, var olan  mevzuatımızda, yasal değişikliklere gidilmesini gerektirmektedir.
                Uluslar arası Ticaret Kuralları ve Düzenlemeler ile  İç Ticaret ve hukuku, Mali Konular, Muhasebe ve Denetim Uygulamaları ve  bu konulardaki mevzuatımız gün geçtikçe genişlemekte ve  hızla yenilenerek dünya ile  uyumlu hale gelmektedir.
               
Bu gelişmeler ışığında Ülkelerin  ve işletmelerin birbirleri ile olan  ilişkilerinde  Muhasebe ve Denetim standart ve mevzuat uygulamalarını gerektirmektedir. İşletmelerin güvenilir ortak bir finansal raporlama dili kullanmalarını, finansal tabloların doğruluğu ile mevzuata uygunluğun belirli standartlara göre düzenli olarak denetlenmesi ihtiyacını doğurmuştur.
               
Tüm bu gelişmeler ve  şartlar altında, 25 yıldır içinde bulunduğum  bu uygulamaların tamamını bu gün burada olan ve meslek mensubu arkadaşlarımızla birlikte kendi işletmelerimizde , Kamu ve özel sektör kuruluşlarında, kaliteli  hizmet  üreterek,zamanında ve eksiksiz  olarak  yerine getirmekteyiz. 
             
 Ekonomimizin sağlıklı gelişebilmesi için; mevcut mali kaynakların  daha üretken ve  verimli alanlara yönelmesi, harcanması, kayıtlı bilgi ve bu   bilgilerden üretilen  daha Şeffaf , Açık,anlaşılır, Hesap verilebilir, finansal  tablolar  ve  ürünlerin  sunulmasını toplumun ilgili taraflarınca denetlenmesini,  zorunluluk haline getirmiştir.    
              Dünya da ve ülkemizdeki Ticaret, Hizmet ve Üretim sektörlerindeki hızlı gelişmeyle orantılı olarak kaliteli, donanımlı insan gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  
           
  İşte böyle bir ortamda MESLEK YÜKSEK OKULLARIMIZIN   ve yetişmiş insan gücünün önemi her geçen gün artmaktadır. Mevcut uygulamaların ve eğitim, öğretim müfredatlarının  hızla güncellenerek  daha üst seviyelere çıkarılması kaçınılmazdır. 
           
İçinde bulunduğumuz küresel yapıda ve ülkemiz şartlarında; en önemli beklenti ve özellik Mesleki  Eğitimde Uzmanlaşmadır. 
           
Eğitimin ve öğretimin sadece tek taraflı bilgi alma ve verme yöntemi olmadığını biz uygulamacılar, sahada hissediyoruz. 
   
Birikimli bilgi ihtiyacının giderek çoğalması, Bilgi teknolojileri ile paylaşılması ve üretilmesi, işlenip değerlendirilmesi aynı zamanda yorumlanması gerekir. 
   
Tüm bunların sahada uygulaması yapılmadan; yüksekokul mezunu örgencilerimizi  nitelikli, üretken ve katma değeri yüksek birey olan,  mezunlar haline getirmemizin zor olacağını biliyoruz.  
     
 Burada önemle üzerinde durmak istediğim konuların başında; 
Meslek Yüksek Okullarının  eğitim müfredatı ne kadar kaliteli olursa olsun; MESLEKİ İŞ YERİ EĞİTİMİ olmadan, uygulamaların içinde yer almadan, mezunlarımızı  istihdam etmekte ve  ekonomimizde üretken hale getirmekte  zorlanacağız. 
 
Üretken hale getiremediğimiz Mezunlarımızın; Sosyal ve ekonomik maliyetinin toplumumuz tarafından yüksek bedeller ödeneceğini, mesleki tecrübelerime dayanarak  hem kamuda, hem de özel sektörde çalışan bir kişi  olarak    rahatlıkla söyleyebilirim.
 
 Faaliyette bulunduğumuz muhasebe ve denetim sektöründe istihdam edeceğimiz meslek mensubu adaylarımızın sahip oldukları formasyona uygun alanlarda istihdam  edilebilmeleri; hızla değişen, mevzuat ve uygulamaların içinde yer almalarını, uzmanlık gerektiren alanlarda uygulamadan yetişmiş olmalarını gerektirmektedir. 
 
 Muhasebe ve Denetim sektöründe; hizmet sunumunun niteliği artık her geçen gün çeşitlenmekte ve genişlemektedir. 
 
 Bu gün uygulamada bireysel  olarak mesleği  icra edebilmek için Kamu ve Özel Sektör İşletmeleri  tarafından talep olunan hizmetler karşısında;  kişiler  yeterli olamamaktadır.
             Geldiğimiz bu aşamada;  Yerel ve Uluslar arası yasal mevzuat ve uygulamalardaki bilgi genişliği ve çokluğu; Muhasebe, Denetim uygulamalarındaki  bilginin düzenli ve süreklilik içerecek şekilde ,üretilebilir hale gelmesini gerektirmektedir.     
 
 Burada bilgi eksikliği ya da  uygulamanın şeklinden çok var olan bilgilerin belli aşamalarda, bilgi teknolojilerinden yararlanarak,  değerlendirilmesi,doğrulanması,toplumun ihtiyaç duyan taraflarına zamanında sunulması en önemli unsur haline gelmiştir. Doğal olarak Sağlıklı veriler, sağlıklı ve doğru ekonomik ve politik kararlar alınmasına yardımcı olacaktır. 
 
 Ekonomimizin sağlıklı gelişebilmesi için; özel sektör, Kamu, Sivil toplum örgütleri, Meslek kuruluşlarının, iyi niyetli, çabalarını  takdir ediyor ve biliyoruz. Ancak bu fedakarlıklar yeterli değildir. 
 
Üniversitelerimizin “MESLEKİ UYGULAMA VE İŞ YERİ” Projesinin  uygulanmasındaki en önemli unsur,  kuşkusuz Meslek Odaları, diğer sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör  kuruluşlarımız ile  Meslek Yüksek okulumuzun iş birliği içinde olmalarıdır.
 
Günümüz  tüm kurum ve bireylerinin  kendi konularında ortak akıl ve politikalarda bir arada olmalarını gerektirmektedir. 
 
 Bu gün meslek mensuplarımızın sahip olmaları gereken mesleki ve Teknik becerilerini her geçen gün artırmaları gerekmektedir. Muhasebe ve Denetim alanında faaliyet gösterecek bir meslek mensubunun sahip olması gereken beceri ya da özellikler, diğer pek çok sosyal bilimler alanındaki formasyon sahibi meslek mensuplarının özelliklerini de kapsamaktadır. Bu kadar geniş beceri ve donanıma sahip olmalarını gerektiren bir meslek alanında yetişmiş iş gücü ihtiyacı ileri safhadadır. Bu ihtiyacın  en kısa sürede  karşılanabileceği insan kaynakları ise meslek yüksek okullarımız olmaktadır.
 
Meslek Yüksek okulu Öğrencilerimizin , donanımlı ve ileri aşamada  konusunda  uzman meslek mensubu  olarak  aramızda yer almaları,   MESLEKİ UYGULAMA ve İŞYERİ EĞİTİMİ  almaları ile mümkün olacaktır. Muhasebe ve Denetim sektöründe verilen  Hizmetin  kalitesini, verimliliğini artıracak olan bu uygulamalardan en çok  kuşkusuz meslek mensubu olan arkadaşlarımız ve Muhasebe ve Denetim  sektöründe  faaliyet gösteren denetim kuruluşlarımız yararlanacaklardır.
 
 Bu bağlamda ÜNİVERSİTE, SANAYİ İŞBİRLİĞİNE olan gereksinim artmaktadır. Üniversitelerimizin toplumun diğer sivil toplum örgütleri ( Ticaret ve Sanayi Odaları, İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri, Meslek  Odaları, Y.M.M ve S.M.M.M Odaları, Barolar Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası v.b) ile işbirliği daha çok önem kazanmaktadır. 
 
Çeşitli alanlarda aktif çalışan sektörlerimizin insan gücü açığını kapatmayı hedefleyen MESLEK YÜKSEKOKULLARI ‘mızın geleceği ile ilgili çalışmaların yer aldığı bu sempozyumda, sektör temsilcisi olarak; özellikle kamu ve özel sektörde maliye, muhasebe, finans, denetim alanında uygulamalı eğitim sürecine geçişin temel hedefler arasında yer almasını arzulamaktayız.
 
Meslek Yüksekokullarında temel eğitim sürecinden sonra, uygulamalı eğitimin sektörde tam zamanlı (haftada beş iş günü) en az bir eğitim öğretim dönemini kapsaması (28 Hafta gibi) hedeflenen başarıyı daha üst seviyeye taşıyacaktır.  
 
 Sahsımın da yer aldığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun “MESLEKİ UYGULAMA PROJESİ”; ilk defa 1999 yılında  o günkü meslek yüksek okulu yönetici ve akademik kadrolar ile başladı ve bu güne kadar geldi. Projemiz  1999 - 2000 eğitim ve öğretim dönemleri arasında da  başarıyla uygulandı. 
        Bu gün 2013 – 2014 dönemi sonunda geldiğimiz noktada mezun öğrencilerimizin yüzde yetmişi (%70) uygulama yaptıkları iş yerlerinde mesleki hayatlarına devam etmektedir. %30 ne yapıyor derseniz; onlarda DGS (Dikey Geçiş Sistemi) ile lisans hayatına devamı seçmektedir.  Bildiğim kadarıyla bu proje  TÜRMOB tarafından bir çok meslek odasına ve diğer Meslek Yüksek okullarına örnek proje olarak sunuldu.
 
Bu alanda Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası arasında 1999 yılında yapılan protokol ile “MESLEKİ UYGULAMA”(bu günkü adı ile “İŞ YERİ EĞİTİMİ” ders örneği Bursa ilimiz için çok önemli bir girişim olmuştur. (O dönemde şahsım ,Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu uygulamaya imza atmış kişi olarak onurluyum). Bu gün gelinen noktada Bursa ili ve ilçelerinde bağımlı bağımsız 4.000 ‘e yakın mali müşavir, 170 ‘ye yakın Yeminli Mali Müşavirlerin hizmet verdiği iş yeri ve bürolarda Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilerimiz istihdam imkanına kavuşmuştur. 
 
 Bir hususta bir çekincemi de burada paylaşmadan geçemeyeceğim. Son dönem İŞ YERİ- MESLEKİ  UYGULALAMALARINDA, Meslek  Odamızın girişimi ile Üniversitemizin merkez ve ilçelerinde mevcut, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı” öğrencilerinin iş yerine gitmesi yerine, meslek mensuplarının , Yüksekokullara gelerek uygulamalarını anlatması tercih edilmiş olduğunu öğrendim. Benim görüşüm daha yararlı olacağına olan inancım;  İş yerinde; öğrencilerimizin  uygulamayı görerek, Bilgi teknolojisini Kullanarak, Belge Kaydı yaparak, Belgeye dokunarak, Belgeyi doldurarak,İnternette işlem yaparak  işi öğrenmesi yönteminin seçilmesini ve desteklenmesinin tercih edilmesidir.
         Öğrencinin sahada,iş yerinde, bürolarda, Fabrikalarda üretimi görerek, anlayarak,iş akışını üretim sürecini kavrayarak uygulama yapmasının daha verimli olacağına inanıyorum. Çünkü bu yöntem denenmiş uygulanmış ve sonuçları alınıp başarılı olmuş bir yöntemdir.Tüm dünyanın uyguladığı, halen tartıştığı ve geliştirmeye çalıştığıdır. işimizin  gereği bilginin  hizmet olarak sunulması aynı zamanda beceri gerektirir. Öğrenci  becerisi de ancak uygulama ile artabilir.
              O yıllarda yüksekokullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz Serbest Muhasebeci olma imkanına sahip iken, bu gün bu unvanı kazanmak için 3568 sayılı meslek yasasında yapılan düzenleme ile bu unvanı kazanmak için lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bu amaçla meslek yüksekokulu mezunlarının da unvan ve diploma geçerliliği için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu kaçınılmazdır. Umarım bu sempozyum bu girişimin başlangıcı olur. 
 
 Bu gün; 
               Pek çok mezun olmuş öğrencimiz kamu ve özel sektörde  muhasebe ve denetim kadrolarında yer almaktadır. Bağımsız meslek mensubu olarak çalışmaya, başarıyla  ekonomimize hizmet vermeye devam etmektedir. Birçok meslek mensubu gibi bende Muhasebe, Vergi ve Denetim sektöründe faaliyet gösteren  ofisimde  şu an için aranızda bulunan Meslek Yüksekokulumuzdan  mezun arkadaşlarımızdan  bir kaçını istihdam etmekteyim.
 
Bu proje ile;  Özellikle meslek mensuplarımızın  konusunda  yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaçları  büyük oranda karşılanmaktadır. Sosyal ve toplumsal sorumluluk  anlayışı ve değerli hocalarımızın katkıları ile  sadece sahsımın katıldığı 15 yıllık eğitim ve öğretime destek  sürecinde  binin (1.000) üzerinde öğrencimizi mesleğe kazandırmaktan ve onlara bu yolda rehberlik yapmaktan mutluluk duyduğumu huzurunuzda  ifade etmek isterim.     
             
Bu alanda; Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile ; Özellikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin Bursa ili ve ilçelerimizde öğrencilik döneminden “MESLEKİ UYGULAMA – İŞYERİ EĞİTİMİ” ile deneyim kazanmaları istihdam avantajını artırmakta, biz meslek gruplarının da deneyim sürecindeki zaman ve ekonomik kaybını büyük ölçüde asgariye indirmektedir. 
   
Öğrencilerin Sosyal Güvenlikleri için; 
Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol kapsamında uygulamaya katılan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta bildirgelerinin kabul edilmiş olması, sektördeki birçok işletme, işyeri ve büroların S.G.K prim maliyet ve denetim riskine son vermiştir. Bu da biz uygulamacılara ayrı bir güven vermektedir. 
 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenlemiş olduğu “ I. ULUSLARARASI MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU” nedeniyle, Başta sempozyumu düzenleyen, katkı veren değerli akademisyenlere, yöneticilere, yüksekokul çalışanlarına,  katılımcılara, sempozyumumuzu onurlandıran protokolümüze saygılarımı sunarım. 
 
Sempozyumun mesleğe adım atacak genç arkadaşlarımıza, eğitim ve uygulamaları itibari ile katkı vermesini, diler,
 
 Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Yeminli Mali Müşavir üyelerim, adına saygı ve sevgilerimi sunarım.
                                       
           
                                                                   Sedat AKBIYIK (BURSA YMMO Sekreteri)